OUR TOPPERS

Class 12th - 2021 Toppers

PRIYA GOSWAMI

96.6

DEEPANSHU BIRKHANI

95.8

DEEPA PADIYAR

95

RICHA KHOLIYA

94.8

NIKHIL S. BISHT

93.6

ISHA KAVIDAYAL

93.6

GAURAV TEWARI

93.2

RIMPLE DHAMI

93.2

AYUSHI POKHARIYA

93

NEHA BHATT

92.2

MANISH JOSHI

92

KAJAL BHATT

91.8

DIKSHA BHATT

90.2

HIMANSHU S. MEHTA

90.2

SHUBHI SHARMA

90.2