School Prospectus Admission Registration
Mandatory Public
Disclosure

Class 10th - 2022 Toppers

PAWAN JOSHI
95.2%
PIYUSH JOSHI
94.4%
DIYA AIRY
93.8%
LAKSHITA SAPRA
93%
PRIYANKA
92.8%
PRAKHAR BHATT
92.6%
LAVI BHATT
91.4%
PRIYANKA TIWARI
91.4%
VIVEK CHANDRA BHATT
91%
NILESH MEHRA
90.4%
PRARTHANA TIWARI
90%