OUR TOPPERS

Class 10th - 2022 Toppers

PAWAN JOSHI

95.2%

PIYUSH JOSHI

94.4%

DIYA AIRY

93.8%

LAKSHITA SAPRA

93%

PRIYANKA

92.8%

PRAKHAR BHATT

92.6%

LAVI BHATT

91.4%

PRIYANKA TIWARI

91.4%

VIVEK CHANDRA BHATT

91%

NILESH MEHRA

90.4%

PRARTHANA TIWARI

90%